www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Feb 20, 2018 at 02:59 AM
 
 

กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7  
วิสัยทัศน์ พันธกิจ PDF Print E-mail
Written by Administrator   

วิสัยทัศน์ (Vision)
กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗ เป็นหน่วยงานปฏิบัติงานมุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนด้านความยุติธรรมเชิดชูคุณธรรมและจริยธรรมอย่างมืออาชีพ
พันธกิจ(Mission)
๑. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ
๒. รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร
๓. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางอาญา
๔. อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลักนิติธรรม
๕. ให้บริการที่ดีโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
๖. ส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน และท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการป้องก้นควบคุมและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
ค่านิยมหลักขององค์กร
ถวายความจงรักภักดี มีองค์ความรู้คู่คุณธรรม
ประสานปวงประชาลดอาชญากรรม มุ่งก้าวล้ำด้านการพัฒนา

ร่วมน้อมรำลึกวันปิยมหาราช วันที่ 23 ต.ค.2557

images/stories/images (7).jpg

วันตำรวจแห่งชาติ 13 ตุลาคม 2557

images/stories//1146687_304866532991189_754708716_n(1).jpg

Googlewww http://www.cid.police7.go.th
เข้าสู่ระบบ
Username

Password

Remember me
Password Reminder
No account yet? Create one
พยากรณ์สภาพอากาศ ภ.7

 
Top! Top!