www.thaizone.com
หน้าหลัก arrow เกี่ยวกับเรา
22 เม.ย. 2019 09:58น.
 
 
บก.สส.ภ.7

images/stories/news2019/7.gif

  
เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

 

images/stories/news2019/logocid2019.gif

ประวัติศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7

ปี พ.ศ.2519  คำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบับ 45  ลงวันที่ 27 ต.ค.2519  ปรับปรุงแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจขึ้นใหม่    จัดตั้ง กองบังคับการตำรวจภูธร 7” ขึ้นแทน โดยขึ้นตรงกับ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 มีเขตการปกครองรับผิดชอบ รวม 8 จังหวัด และในคราวเดียวกันนั้น ได้มีการจัดตั้ง กองกำการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร 7” ขึ้นเป็นครั้งแรก  โดยขึ้นตรงกับ กองบังคับการตำรวจภูธร 7 ใช้ชื่อย่อว่า กก.สส.บก.ภ.7” แบ่งโครงสร้างภายใน เป็น 5 แผนก คือ

แผนก งานธุรการ            แผนก 2  งานร้องเรียน

แผนก งานอาชญากรรม   แผนก 4  งานอบายมุขและสถานบริการ

แผนก หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

โดยในตอนแรกหน้าที่และความรับผิดชอบของแผนก 1 – 4 นั้น จะเป็นไปในลักษณะของการตรวจสอบและการสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องร้องเรียน ต่างๆ  ไม่ได้ปฏิบัติงานในลักษณะเป็นชุดปฏิบัติการออกสืบสวนและติดตามจับกุมผู้ กระทำความผิดเหมือนในปัจจุบันนี้

ปี พ.ศ.2536 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทยฉบับที่22 พ.ศ.2536 แบ่งส่วนราชการกรมตำรวจเสียใหม่ โดยให้ยุบ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 - 4 และกองบังคับการตำรวจภูธร 1 – 9 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2537 และจัดตั้งเป็น กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 มีผู้ช่วยอธิบดีกรมตำรวจเป็นหัวหน้าภาค ผู้บัญชาการเป็นรองหัวหน้าภาค มีเขตการปกครอง จังหวัด

และได้มีการเปลี่ยนชื่อ กก.สส.บก.ภ.7 เป็น กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7”โดยใช้ชื่อย่อว่า กก.สส.ภาค 7” โดยมีการแบ่งโครงสร้างภายใน เป็น 5 งาน ดังนี้

งาน 1            งานธุรการ งาน 2            งานร้องเรียน

งาน 3            งานอาชญากรรม         งาน 4            งานอบายมุขและสถานบริการ

งาน 5            หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

*********************************************************************************************************************************

ปี พ.ศ.2539 ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย ลง 17 ต.ค.2539 ให้ยุบเลิก กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 – 9 เปลี่ยนเป็น ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 มีผู้บัญชาการเป็นหัวหน้า กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 จึงถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น ตำรวจภูธรภาค 7”

และโดยพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงทำให้ กองกำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4  ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 7” แทนชื่อเดิม โดยใช้ชื่อย่อว่า กก.สส.ภ.7” แบ่งโครงสร้างเป็น 5 งาน เช่นเดิม

ปี พ.ศ.2540   ได้มีการโอน กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นเป็น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ขึ้นตรงกับ นายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2548 ได้มี พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการ จึงได้เปลี่ยนชื่อ กก.สส.ภ.7” เป็น ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7” โดยใช้ชื่อย่อว่า ศสส.ภ.7” มีนายตำรวจระดับ รองผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าหน่วย แบ่งโครงสร้างภายในเป็น 6 กลุ่มงาน คือ

1. งานอำนวยการ

2. กลุ่มงานสืบสวน

3. กลุ่มงานสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและสตรี

4. ศูนย์ข้อมูลและการข่าว

5. กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

6. กองกำกับการถวายอารักขา

โดยกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นอันเกี่ยวกับความผิดอาญา ในเขตอำนาจความรับผิดชอบของแต่ละตำรวจภูธรภาคตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวข้างต้น ศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7 จึงได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยให้มีอำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด ในพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งสิ้น 8  จังหวัด คือ

1.นครปฐม
2.กาญจนบุรี
3. สุพรรณบุรี
4. ราชบุรี
5. เพชรบุรี
6. ประจวบคีรีขันธ์
7. สมุทรสาคร
8. สมุทรสงคราม

************************************************************************************************************************************

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ยกฐานะ ศสส.ภ.7 ขึ้นเป็น กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 7” โดยใช้ชื่อย่อว่า บก.สส.ภ.7” มีนายตำรวจระดับ ผู้บังคับการ เป็นหัวหน้าหน่วย โดยมีโครงสร้างภายใน 7  กองกำกับการ คือ

1. กก.ฝ่ายอำนวยการ

2. กก.สืบสวน 1

3. กก.สืบสวน 2

4. กก.สืบสวน 3

5. กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

6. กก.ปฏิบัติการพิเศษ

7. กก.ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย

************************************************************************************************************************************

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562  ได้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (เล่มที่ 136 ตอนที่ 15 ก)   กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื่นในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 โดยแก้ใขโครงสร้างภายในใหม่  เป็น 9 กองกำกับดังนี้

1. ฝ่ายอำนวยการ

2. กองกำกับการสืบสวน 1

3. กองกำกับการสืบสวน 2

4. กองกำกับการสืบสวน 3

5. กองกำกับการสืบสวน 4

6. กองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ

7. กองกำกับการปฏิบัติการพิเศษ

8. กองกำกับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัย ให้มีเฉพาะตำรวจภูธรภาค 7 เท่านั้น

9. กลุ่มงานสอบสวน

และใช้ตามโครงสร้างดังกล่าว มาจนถึงปัจจุบันนี้

 

 

Googlewww http://www.cid.police7.go.th
เข้าสู่ระบบ
ชื่อสมาชิก

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่
พยากรณ์สภาพอากาศ ภ.7

 
Top! Top!